Government of Timor-Leste

SEFOPE

Direccao Nacional Emprego Exterior

SEFOPE-DNEE halo Teste Fíziku ba Traballador Foun no Pre-Departure Briefing ba trabalhador tuan ba rekrutamentu Teritoriu Norte

Iha loron 04 – 05 Fevereiru, SEFOPE-DNEE halo teste fíziku, nudar rekezitu husi empregador, hodi rekruta traballador foun ba kompañia ADCO/Job Shop no Green Farm Hands (GFH) husi Teritoriu Norte – Australia. Objetivu ba rekrutamentu ho teste fiziku ba kandidatu 184 ne’e hodi identifika traballador sira ne’ebé responde ba ezijensia servisu iha kampu: fíziku diak no forte. Husi kandidatu sira ne’e DNEE konsege halo teste ba kandidatu nain 169 no 15 mak la tuir teste ida ne’e ho razaun oin-oin.

Rezultadu husi teste ne’e sei haruka ba empregador sira hodi foti desizaun final.

Ba teste ida ne’e rasik empregador husi Green Farm Hands dehan katak “Hau kontente tebes ho teste ida ne’e no mos hau bele hare oinsa mak Governu Timor-Leste fó apoiu ba programa ida ne’e”.

Iha tempu seluk, ekipa DNEE komesa hala’o Pre-Departure Briefing (PDB) ba trabalhador tuan ka returning worker sira hamutuk 19 husi kompañia ADCO/Job Shop iha STVJ Comoro. Objetivu husi PDB maka atu prepara diak liu tan traballador sira no mos atu fahe informasaun foun hodi ba servisu iha Australia. Maske sira ne’e traballador tuan maibe sira tenki kumpri regras foun ne’ebe mosu tamba rezultadu husi pandemia COVID-19.

Prosesu mobilizasaun ba Teritoriu Norte sei kontinua no sei presiza hakat etapa seluk tan molok atu iha serteza bele ba duni Australia, hanesan exemplu entrevista ba kandidatu foun sira, viza mediku no teste PCR ba COVID-19.

Remata!