Government of Timor-Leste

SEFOPE

Direccao Nacional Emprego Exterior

Orariu Repatriasaun ba traballadores Timor oan iha territoriu Australia laran hotu

Ba traballador nebe’e hakarak fila ba Timor – Leste Liu husi Embaixada Australia/DFAT kontratu Aviaun ho marka Quantas halo viajen ka operasaun ba Timor – Leste kada semana rua iha loron Quarta. E viajen ka operasaun tuir mai iha loron 28 Jullu 2021, no mos orariu ne’e sei to’o Dezembru 2021. Se hakarak fila ba Timor kada traballador tenki koordena ho Empregador nune’e Empregador komunika equipa Adido traballu iha Darwin hodi organiza reapatriasaun ho agencia Quantas.

Hakarak informasaun nebe’e klaru liu tan bele liga ba equipa Adido traballu Australia iha Darwin bele liga ba numeru:

Tomas de Araujo Guterres (Tommy) – 0459337125

Cathy Molnar ( Cathy) – 0480208270

 

Orariu Repatriasaun Timor-Leste

Loron Repatriasaun tuir mai:

  • 28 July 2021 Darwin – Dili (via Quantas)
  • 11 Aug 2021 Darwin – Dili (Quantas)
  • 25 Aug 2021 Darwin – Dili (Quantas)
  • 08 Sep 2021 Darwin – Dili (Quantas)
  • 22 Sep 2021 Darwin – Dili (Quantas)
  • 06 Oct 2021 Darwin – Dili (Quantas)
  • 20 Oct 2021 Darwin – Dili (Quantas)
  • 03 Nov 2021 Darwin – Dili (Quantas)
  • 17 Nov 2021 Darwin – Dili (Quantas)
  • 01 Dec 2021 Darwin – Dili (Quantas)