Government of Timor-Leste

SEFOPE

Direccao Nacional Emprego Exterior

DNEE-LSU Eventus iha Juñu sira Kona-ba Dezenvolvimentu Kapasidade Funsionariu sira

Durante fulan Juñu nia laran, DNEE-LSU kontinua nia atividade prinsipál sira  ne’ebé foka nafatin atu hasa’e kapasidade funsionariu DNEE-LSU. Atividade hirak ne’e inklui treinamentu dala tolu no worshop dala ida ne’ebé fasilita husi ekipa PLF.

Treinamentu ne’e hala’o iha SENAI Becora no eskritóriu LSU kona-ba informasaun téknolojia (IT) no foku liu iha área espesífiku sira hanesan Virtual meeting; Zoom; Skype; Google team; Google handout; Google meet; Outlook; Cloud storege; Google Drive; no Mega. Objetivu husi treinamentu IT ida ne’e atu hasa’e kuñesimentu no abilidade funsionariu sira iha DNEE kona-ba aplikasaun online sira ne’e no oinsá bele uza iha servisu loron-loron nian. Totál partisipante hamutuk na’in 21 (feto 9; mane 12).

Atividade worshop nia obejtivu atu identifika prioridade sira hodi integra iha DNEE-LSU nia planu ba Loron 100 nian. Iha worshop ne’e mós ekipa LSU konsege identifika kna’ar no responsabilidade husi ekipa ida-idak, rekursu ne’ebé presiza ba ezekusaun planu loron 100 nian.

Ekipa DNEE-LSU mós rekolla partisipante sira nia avaliasaun no komentáriu ba kada eventu treinamentu no worshop – no uza métodu formuláriu avaliasaun (event feedback form) hodi hatene kona-ba kada eventu nia lala’ok ne’ebé di’ak no la di’ak. Rezultadu husi avaliasaun ne’e hatudu katak,  maioria partisipante sira ne’e konkorda katak treinamentu & worshop hirak ne’e hasa’e duni sira nia kuñesimentu no abilidade iha área IT, treinamentu ne’e relevante tebes ba sira nia servisu, no sira planu atu uza kuñesimentu no abilidade ne’e iha sira nia servisu loron-loron nian.

“Treinamentu IT ne’e iha benefisiu no vantajen boot tebes ba ami tomak tamba bele ajuda ami atu oinsa bele  uza programa IT hanesan  Virtual meeting, Outlook, Cloud storage iha servisu fatin ho diak”

“Worshop ne’e di’ak tebes ba ami tamba bele aumenta Koñesimentu oinsá bele prepara planu ho di’ak”

 

Foto :Treinamentu IT ba Funsionariu DNEE   
Foto :Treinamentu IT ba Funsionariu DNEE
Foto : DNEE Worshop hodi halo planu prioridade ba loron 100 ida nian
Foto : DNEE Worshop hodi halo planu prioridade ba loron 100 ida nian

 

Iha fulan Juñu mós, DNEE-LSU hala’o  enkontru sosializasaun ho Diretóra Lucia Correira no ekipa SEFOPE Liquica nian. Objetivu husi enkontru ne’e atu esplika klean tan kona-ba prosesu rekrutamentu no hafae informasaun ba  traballador sira, molok atu prense sira nia Workers Profile atu tama ba sistema no hetan oportunidade bá servisu iha Austrália.

Foto : Ekipa LSU halo enkontru ho Diretóra SEFOPE Munisipiu Liquica
Foto : Ekipa LSU halo enkontru ho Diretóra SEFOPE Munisipiu Liquica