Government of Timor-Leste

SEFOPE

Direccao Nacional Emprego Exterior

Avizu – Skill Teste 2023 ba Kanditus Traballahadores Frabika

LIU HUSI BIBAN IDA DIRESAUN NASIONAL EMPREGU EXTRIOR HAKARAK INFORMA BA KANDIDATUS TRABALLHADORES SIRA NE’EBÉ PASA ONA IZAME UBT TESTE IHA AREA FABRIKA, KATAK SEI TUI FALI IZAME SKILL TESTE IHA LORON 19 FULAN SETEMBRU 2023 TO ‘O  21 SETEMBRU 2023, ORARIO SKILL TESTE IHA ANEKSU:

FATIN                                     : SEFOPE BEKORA

ORAS HAHU DADER         : 08:30 – 12:00

ORAS HAHU LOKRAIK      : 12:30 TO REMATA

Click iha nee hodi hare naran no teste data/horas:

Lista Naran Skill Teste 2023 Area Frabika

HUSU BA KANDIDATUS HOTU HATAIS ROUPA FORMAL (HITAM PUTIH).

LORI DUKUMENTUS HANESAN KARTAUN IZAME NO KARTAUN ELEITORAL, BI NO PASSAPORTE. ( LORI MAKA IDA NE’EBE IHA ).

BA KANDIDATUS NE’EBE LA TUIR SKILL SEI KONSIDERA LA PASSA IHA TESTE.

MAKA NE’E DEIT BA ATENSAUN HOTU LAHALUHA HATO’O OBRIGADO WAIN.

 

DILI, 08 SETEMBRU 2023

 

Filomeno Soares

Diretu DNEE