Government of Timor-Leste

SEFOPE

Direccao Nacional Emprego Exterior

Avizu – rejistrasaun ba area foun kona-ba Aged Care (Kuidadu Ferik-Katuas sira) hodi ba servisu iha Australia hodi hare Ferik-Katuas sira liu husi programa PALM

SEFOPE liu husi Direção Nacional Emprego Exterior (DNEE) hakarak fo hatene ba publiku katak SEFOPE – DNEE agora dadaun halo hela rejistrasaun ba area foun kona-ba Aged Care (Kuidadu Ferik-Katuas sira) hodi ba servisu iha Australia hodi hare Ferik-Katuas sira liu husi programa PALM.

Kriteria ba Aged Care nian mak hanesan tuir mai ne’e:

  • Iha kualifikasaun ba area Saude, Parteira, Atendimentu Sosiál, Atendimentu Komunitária, ka Aged Care;
  • Iha kualifikasaun Língua Inglés ne’ebé di’ak. Tenki hatene ko’alia, hakerek, rona no lee ho di’ak (Score IELTS mínimu 4 se karik iha);
  • Iha esperiensia hein ferik-katuas sira.

Ba kandidatu sira ne’ebé mak iha interese no priense kritéria sira hanesan mensiona iha leten, bele rejista online liu husi priense formatu Candidate Expression of Interest – Working in aged care in Australia ne’ebé aneksa iha avizu ne’e no haruka mai liu husi email: enquiries.timorleste@aptc.edu.au

Data rejistrasaun hahu ohin, Tersa-Feira, 13 Setembru 2022 to’o Segunda-Feira, 19 Setembru 2022. Ba sira ne’ebé mak submete hafoin data mensiona iha leten, ami sei la konsidera.

Mak ne’e deit no ba ita-boot sira nia atensaun la haluha hato’o obrigadu barak.

Dili, 13 Setembru, 2022

Aprova husi:

Filomeno Soares

Diretur DNEE