Government of Timor-Leste

SEFOPE

Direccao Nacional Emprego Exterior

Avizu – Orariu no Naran Skill Teste iha aneksu 2023

SEFOPE liu-husi Diresaun Nasional Empregu Exterior, hakarak informa ba kandidatus Traballadores sira ne’ebé pasa ona ezame UBT Teste iha area pescas, katak sei tui fali ezame Skill Teste iha loron 13 fulan Novembru 2023 to ‘o  15 Novembru 2023.

Fatin                                : SEFOPE Bekora

Oras hahu Dader          : 08:00 – 12:00

Oras hahu Lokraik        : 12:30 to remata

 Husu ba kandidatus hotu hatais Roupa formal (Hitam putih).

Lori dokumentus hanesan, Kartaun Ezame, kartaun Eleitoral, BI no Passaporte. ( lori maka ida ne’ebe iha ).

Ba kandidatus ne’ebe la tuir Skill Teste sei konsidera la passa iha Teste.

Maka ne’e deit ba atensaun no kolaborasaun lahaluha hato’o obrigado wain.

Orariu no Naran Skill Teste iha aneksu:

Click iha nee hodi hare naran no Orario; Orariu no Naran Skill Teste 2023

Dili, 09 Novembru 2023

 

João Correia Pereira

Diretur DNEE