Government of Timor-Leste

SEFOPE

Direccao Nacional Emprego Exterior

Avizu – Ezame tama kursu Lian Korea iha Escola Lian Korea

Ezame tama kursu Lian Korea iha Escola Lian Korea (Favor lee didiak avizu no halo tuir)

1. Fatin Teste: STADIUM MUNICIPAL DILI

2. Konfirma Numeru Teste, Data Teste, Oras Teste e grupo teste iha anexo.

i.  Iha estudante balun naran hanesan, favor konfirma didiak ita boot sira nia naran, data moris no numero WA.

ii.  Estudante ne’ebe naran laiha lista labele tuir ezame

iii.  Hakerek numeru teste, grupu teste, no numeru WA iha Kopia ID nia okos (Labele tesi fotokopia, numeru teste sei konfirma iha fatin teste)

3.  Atensaun

i. Estudante ne’ebe la uza mascara sei la permite atu tuir ezame

ii. Estudante ne’ebe mai tuir teste tarde ka mai depoisde komesa ezame sei diskualifika husi teste.

iii. Estudante tenke ser haree lolos grupo teste no tama ba grupo teste ne’ebe los. Estudante ne’ebe tuir teste iha grupo seluk, sei diskualifika husi teste.

iv. Estudante ne’ebe nyontek durante teste sei diskualifika (Husu ema seluk ka uza telephone konsidera hanesan nyontek)

v. Estudante ne’ebe la tuir protocol instrutores iha fatin teste sei la tuir kursu iha Escola Lian Korea

vi. Estudante ne’ebe la prepara materiais hirak ne’ebe deskreve iha kraik sei labele tuir teste..

4. Materiais

i. Kopia ID Card (Hakerek numeru teste, grupu teste, no numeru WA iha Kopia ID nia okos)

ii. Lapijeira

 

a. Orario teste bele muda depende situasaun

b. Lee fila fali no prepara ezame ho didiak

Click hodi haree orario Exame: Orario no Data Exame Tuir Numeru

Click hodi haree lista Naran: Lista Naran Tuir Teste Tama Kursus Lian Korea

 

Dili, 02/08/2023

FILOMENO SOARES

DIRETÓR DNEE