Government of Timor-Leste

SEFOPE

Direccao Nacional Emprego Exterior

Avisu – ba kandidatus traballador sira ne’ebe tuir ona teste no intervista iha Novo Turismo iha loron 15-18 Fevereiru 2022 atu bele haree naran iha ne’e.

AVIZU

SEFOPE liu husi Diresaun Nasional Empegu exterior hakarak fo hatene ba kandidatus traballador sira ne’ebe tuir ona teste no intervista iha Novo Turismo iha loron 15-18 Fevereiru 2022 katak ita Sra. Denning hala’o ona selesaun final ba ita boot sira, tamba ne’e Sra. Melisa Denning mos manda ona Lista final mai LSU ho total kandidatu traballador mak hnesan:

  1. HILLWOOD BERRIES 80 traballadores
  2. TASMANIA 70 traballadores

Ba kandidatu traballadores ne’ebe mak naran laiha lista refere ami husu atu nafatin hein wainhira iha rekrutamentu husi empregador sira seluk.

Maka ne’e deit informasaun ba atensaun no kolaborasaun diak la haluha hato’o Obrigadu wain.

Kliik iha ne’e hodi haree naran:

Hillwood-Tasmanian Final Result for June-July

Maka ne’e de’it informasaun ba ita boot sira nia atensaun la haluha hato’o obrigadu uain.

  

Aprova Husi

Diretor DNEE

 Filomeno Soares