Government of Timor-Leste

SEFOPE

Direccao Nacional Emprego Exterior

Avisu – ba kandidatu traballador sira ne’ebe selesionadu husi empregador THE JOB SHOP/ADCO(Red Rich Fruits)

AVIZU

SEFOPE liu-husi Diresaun Nasional Empregu Exterior hakarak fo hatene ba kandidatu traballador sira ne’ebe tuir ona intervista iha SEFOPE Bekora iha loron hirak liu ba, katak bazeia ba rezultadu ne’ebe selesionadu husi empregador THE JOB SHOP/ADCO(Red Rich Fruits),  atu mai iha edifisiu LSU Bekora hodi kompleta dokumentus hanesan mensiona iha kraik:

kandidatu traballador tenki lori dokumentus inportante maka hanesan:

1. Passaporte validu

2. Kartaun BI validu

3. Kartaun Eleitoral validu

4. Sim kareta validu (karik iha)

5. Kartaun vasina kompleta doze daruak ho sertifikadu vasina

6. Criminal Record Validu

7. Lapijera tinta ajul

ho dokumentus hirak ne’ebe mensiona iha leten DNEE/LSU husu atu lori mai aprezenta iha ami nia edifisiu Bekora hahu iha 04 Marsu 2022 tuir oras servsu.

Kliik iha ne’e hodi haree naran:

Job Shop – Red Rich Farm Final Worker

Maka ne’e de’it informasaun ba ita boot sira nia atensaun la haluha hato’o obrigadu uain.

  

Aprova Husi

Diretor DNEE

 Filomeno Soares